พิธีลงนามความร่วมมือและประชุมเริ่มต้นโครงการ


พิธีลงนามความร่วมมือและประชุมเริ่มต้นโครงการ
"การพัฒนาองค์กรเพื่อก้าวไปสู่ Happy Workplace อย่างยั่งยืน" ปีที่ 2

จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ